Τι πρέπει να ξέρουμε για τις δυνατότητες που προσφέρει το Windows Azure

18 Jul

Το Windows Azure, έχει διαθέσιμη περίσεια υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και εύρους ζώνης (bandwidth) των συνδέσεων. Επειδή όμως είναι μιά πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς συνδρομητές έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ορθής χρήσης για να μην υπάρχουν προβλήματα τόσο στην λειτουργία των εφαρμογών όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τις προσφερόμενες δυνατότητες ανά συνδρομητή ή και υπηρεσία, είναι απαραίτητο να τις γνωρίσουμε όταν σχεδιάζουμε λύσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Windows Azure για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία αυτών των λύσεων. Αυτές τις δυνατότητες θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

1. Προσφερόμενο εύρος ζώνης, (Network Bandwidth)

Το διαθέσιμο bandwidth αλάλογα με το μέγεθος του κάθε Virtual Machine, παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί

Compute Instance CPU (GHz) Memory Storage Bandwidth
XSmall 1 768mb 20GB 5 Mbps
Small 1.6 1.7GB 225GB 100 Mbps
Medium 2 x 1.6 3.5GB 490GB 200 Mbps
Large 4 x 1.6 7GB 1000GB 400 Mbps
XLarge 8 x 1.6 14Gb 2040GB 800 Mbps

2. Επεξεργαστική ισχύς, (CPU allocation)

Η επεξεργαστική ισχύς, εξαρτάται και πάλι από το μέγεθος του Virtual Machine, έτσι έχουμε την εξής κλιμάκωση

Compute Instance Guaranteed CPU
XSmall Shared Core
Small 1 Core
Medium 2 Cores
Large 4 Cores
XLarge 8 Cores

3. Μνήμη RAM

Για το κάθε Virtual Machine η εγγυημένα διαθέσιμη μνήμη είναι

Compute Instance Guaranteed Memory
XSmall 0.768 GB
Small 1.750 GB
Medium 3.50 GB
Large 7.00 GB
XLarge 14.0 GB

4. Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα που διατίθεται στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Windows Azure, όπως για παράδειγμα τα Web applications είναι σύμφωνη με τον παρακάτω πίνακα

Compute Instance Disk Storage
XSmall 20 GB
Small 220 GB
Medium 490 GB
Large 1000 GB
XLarge 2040 GB

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην συγκεκριμένη χωρητικότητα και στις ρυθμίσεις της εφαρμογής που θα αποθηκεύει δεδομένα σε αυτήν, εάν θέλουμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα να μην σβύνονται όταν το instance που μας εξυπηρετεί κάνει επανεκκίνηση. Η συγκεκριμένη χωρητικότητα δηλαδή είναι από default, stateless.

5. Windows Azure Storage

Αντίθετα με την προηγούμενη χωρητικότητα, η χωρητικότητα Windows Azure Storage εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τις επανεκκινήσεις των Virtual Machines. Οι επιλογές που έχουμε στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής

Blobs: Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας μη δομημένης πληροφορίας, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ

Tables: Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης μαζικά επεκτάσιμης δομημένης πληροφορίας. Το Table περιλαμβάνει οντότητες που με την σειρά τους έχουν ιδιότητες, έτσι μία εφαρμογή μπορεί να ανατρέξει τόσο στις οντότητες όσο και στις ιδιότητες τους που όλες είναι αποθηκευμένες στο Table.

Queues: Παρέχει αξιόπιστη χωρητικότητα και διακίνηση μηνυμάτων. Δυνατότητες που μπορεί τις εκμεταλλεύονται οι εφαρμογές “ροών εργασίας” για την ενημέρωση των διαφόρων τμημάτων τους.

Drives: Παρέχει αξιόπιστα και ανθεκτικά NTFS volumes προς χρήση για τις εφαρμογές του Windows Azure. Κάθε παρεχόμενο Drive είναι ένα Page Blob, που είναι διαμορφωμένο ως single volume NTFS VHD.

6. Storage Account

Για να έχουμε πρόσβαση στο Windows Azure Storage και στις επιλογές που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη ενός Storage Account. Η κάθε συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και πέντε (5) Storage accounts, όριο που μπορεί να αυξηθεί εάν κάνουμε αίτηση στο Windows Azure Support.

Το κάθε Storage Account έχει μέγεθος μέχρι 100ΤΒ, ενώ όταν το δημιουργούμε απαραίτητο είναι να επιλέξουμε την τοποθεσία από το σύνολο των τοποθεσιών του Windows Azure που είναι διαθέσιμες και είναι οι εξής :

  1. US North Central
  2. US South Central
  3. Europe North
  4. Europe West
  5. Asia East
  6. Asia Southeast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.