Τι είναι το Windows Azure Active Directory (WAAD)

16 May

AzureAD

To Windows Azure Active Directory (WAAD), είναι μία νέα και σύγχρονη υπηρεσία που παρέχει το Windows Azure.

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στην αρχιτεκτονική REST, (REpresentational State Transfer), εκτελείται πάνω από το HTTP και προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης και ταυτοποίησης για τις εφαρμογές που εκτελούνται στο υπολογιστικό νέφος (cloud), δηλαδή το Windows Azure.

Με λίγα λόγια η νεότατη αυτή υπηρεσία είναι, περίπου, αντίστοιχη με το Windows Active Directory για το εσωτερικό δίκτυο των εταιρειών.

Είναι όμως αναγκαία και απαραίτητη, αφού προσφέρει ταυτοποίηση χρηστών και έλεγχο πρόσβασης στις εφαρμογές που εκτελούνται στο Cloud, όπως το Microsoft Office 365, το Windows Intune, το Dynamics CRM Online, το Windows Azure και άλλες.

Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας WAAD, της επιτρέπει να προσφέρει :

Ενοποίηση με την υπηρεσία Windows Active Directory του δικτύου της επιχείρησης

Με το WAAD, υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί η υπάρχουσα, on-premises, υποδομή ταυτοποίησης (Active Directory) του δικτύου μιάς επιχείρησης. Έτσι οι χειριστές αυτής της επιχείρησης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους για να χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το Microsoft Office 365, το Windows Azure κ.λ.π.

Δυνατότητα Single SignOn (λογαριασμού χρήστη) για τις Cloud εφαρμογές

Η πρόσβαση στις Cloud εφαρμογές τόσο της Microsoft όσο και άλλων προμηθευτών ή και αυτών που έχει αναπτύξει η κάθε εταιρεία, απλοποιείται και παρέχεται η ευκολία της σύνδεσης με μοναδικό λογαριασμό χρήστη, Single Sign-On. Ως πάροχοι μοναδικού λογαριασμού χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν το Microsoft Account, το Google, Yahoo! αλλά και το Facebook.

Έλεγχο πρόσβασης για τις Cloud εφαρμογές

Η πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχεται κεντρικά και εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι κανόνες ασφαλείας, για την πρόσβαση στην πληροφορία, της επιχείρησης. Έτσι διατηρείται η κανονιστική συμμόρφωση ενώ τηρούνται όλοι οι εσωτερικοί κανονισμοί της επιχείρησης.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την νέα υπηρεσία, WAAD, δημιουργώντας έναν λογαριασμό μέσω αυτού του συνδέσμου

Windows Azure AD tenant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.